سرمایه گذاری در کارخانجات تولید کننده مدرن برای famy هزینه می کند