با استفاده از یک آسیاب صفحه چکش بیش از یک آسیاب چکشی