که از طریق آن مواد معدنی concentracted ماشین مجازی