استفاده می شود تا لوله مخصوص تنفس در زیر اب فوق العاده